Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 
Letadon: Exploitant, eigenaar en beheerder van de Website.
Bedrijfsnaam
Letadon (Eenmanszaak)
Telefoonnummer
085-065-7362
E-mail
info@letadon.nl
KVK-nummer
63728370
BTW-nummer
NL002418135B69
Adres
Kennedyplein 200
5611ZT, Eindhoven
Nederland
1.2 
Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.
1.3 
Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.
1.4 
Gebruiker: De persoon die de Website bezoekt en daarvan gebruik maakt op een wijze als in artikel 3 omschreven.
1.5 
Entertainmentprofiel: De persoon die in opdracht van Letadon met Gebruiker via de Website contact onderhoudt (chat) ten behoeve van betaalde entertainment. Met een een Entertainmentprofiel kan geen fysiek contact worden gelegd. Deze profielen worden ook fictieve profielen of fictieve entertainmentprofielen genoemd.
1.6 
Tokens: Het betaalmiddel voor het kunnen communiceren via de Website.
1.7 
Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren door Gebruiker en Entertainmentprofiel wordt verstrekt om op de Website zichtbaar te maken.
1.8 
Content: De daadwerkelijke inhoud van de Website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films foto's, teksten en Profielen.
1.9 
Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevensbijdragen van Gebruiker.

Artikel 2: Werkingssfeer en aard voorwaarden

2.1 
Deze algemene voorwaarden gelden tussen Letadon en de Gebruiker.
2.2 
Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van de Website.
2.3 
Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1 
Deze website is bedoeld voor het totstandbrengen van chatgesprekken tussen fictieve profielen en gebruikers en bevat derhalve fictieve profielen. Deze profielen zijn voor entertainmentdoeleinden toegevoegd en het maken van fysieke afspraken met deze profielen is niet mogelijk. De Website faciliteert geen seks tegen betaling, ofwel faciliteert geen prostitutie en/of escort. Indien de Website het vermoeden heeft dat de Gebruiker in strijd met de algemene voorwaarden handelt, behoudt Website zich het recht voor om daarvan aangifte te doen bij de politie of andere instanties van rechtspleging. Daarnaast zal het account van de Gebruiker per direct op inactief worden gezet, waarbij alle eventuele openstaande tokens direct komen te vervallen. De Website is een platform om Gebruikers te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie.
3.2 
De Website heeft ook als doel om Gebruikers met Entertainmentprofielen te kunnen laten communiceren.
3.3 
Het communiceren via de Website vindt plaats tegen betaling met tokens. Tokens hebben een beperkte geldigheidsduur en vervallen automatisch na 90 dagen ongebruikt te laten. Bij het deactiveren van het account zullen alle openstaande tokens komen te vervallen. Onder de voorwaarden zoals in artikel 12 genoemd, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het bedrag van de aangeschafte tokens(s) te laten restitueren.
3.4 
Deze website is bedoeld voor het totstandbrengen van (erotische) chatgesprekken tussen fictieve profielen en gebruikers en bevat derhalve fictieve profielen. Deze profielen zijn voor entertainmentdoeleinden toegevoegd en het maken van fysieke afspraken met deze profielen is niet mogelijk. De fictieve profielen worden op de profielpagina ieder aangeduid met het volgende icoontje naast of onder of boven de naam van het Entertainmentprofiel: .
3.5 
Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die zelfstandig over zijn financiële middelen beschikt. Indien Gebruiker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van Website en/of Gebruiker zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de Website of het gebruik daarvan is verboden, dient Gebruiker het bezoek aan de Website direct af te breken.
3.6 
Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient Gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de Website worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina's van de Website. Door de aanmelding af te ronden verstrekt Gebruiker Letadon licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan de Website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Letadon op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op het Profiel van de Gebruiker.
3.7 
Het is Gebruiker niet toegestaan om een Profiel aan te maken voor anderen, een Profiel over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van zijn/haar Profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient Gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Letadon vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Letadon het account beëindigen of opschorten.
3.8 
Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Letadon direct op de hoogte brengen.
3.9 
Letadon is niet aansprakelijk voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account, dan wel wijst elke aansprakelijkheid in dat verband van de hand.
3.10 
Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot de Website is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Letadon direct aangifte doen.
3.11 
Het is Gebruiker niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover Gebruiker via de Website beschikt, anders te gebruiken dan uitsluitend voor zichzelf.
3.12 
Het is Gebruiker niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover Gebruiker via de Website beschikt, over te dragen aan derden of te gebruiken voor het versturen van ‘junkmail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘mailings’ e.d. aan andere Gebruikers, voormalig Gebruikers en/of Entertainmentprofielen.
3.13 
Het is Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het Gebruiker niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het Gebruiker niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van de Website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.
3.14 
Het is Gebruiker niet toegestaan om de Website op enigerlei wijze te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt onder meer het volgende verstaan: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, seksuele handelingen met dieren, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
3.15 
Het is Gebruiker niet toegestaan om content te plaatsen of te verspreiden die de mensenrechten schendt. Het is de gebruiker ook niet toegestaan ​​om inhoud te publiceren die lasterlijk, beledigend, obsceen, kwetsend of gewelddadig van aard is, of die kan leiden tot politieke provocatie, racisme of geweld. Over het algemeen mag Gebruiker geen content posten die de doelstellingen van de website of de toepasselijke wetten, regels of fatsoensnormen schendt.
3.16 
Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​de Website op enigerlei wijze te gebruiken of te laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en / of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Dit omvat onder meer het volgende: het schenden van intellectuele eigendomsrechten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkrechten, rechten onder Europese Richtlijn 96/9 betreffende de juridische bescherming van databases, octrooirechten, modelrechten ); diefstal; de onwettige en/of criminele verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; het onrechtmatig of strafbaar verspreiden van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitlatingen, (kinder)pornografie, seksuele handelingen met dieren, crimineel dataverkeer, beledigende uitlatingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computerovertreding ('hacking') via website; vernietiging, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; toegang krijgen door middel van valse sleutels, valse codes en valse attributen.
3.17 
Het is Gebruiker niet toegestaan ​​om foto's van andere personen dan Gebruiker zelf op de Website te publiceren. Letadon behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, te wijzigen of te verwijderen. Het is ook het is niet toegestaan ​​om via de Website verkregen foto's op andere websites of platforms te verspreiden.
3.18 
Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​contactgegevens op te nemen, zoals telefoonnummers, straat adressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie of om verzoeken aan te doen contactgegevens verkrijgen in het profiel of op afbeeldingen van de Gebruiker. Letadon behoudt zich het recht voor om Profielen of delen van Profielen te weigeren, wijzigen of verwijderen.
3.19 
Het publiceren van een bericht op de Recente Activiteit-feed, die te vinden is op de hoofdpagina van de website, kost 95 tokens.
3.20 
Na registratie ontvangt Gebruiker 100 gratis tokens. Letadon kan echter verzoeken om het e-mailadres te verifieren voordat deze gratis tokens is geactiveerd.

Artikel 4: Bescherming persoonsgegevens

4.1 
Op het gebruik van de Website zijn de Privacyvoorwaarden van de Website van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Website houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
4.2 
Als er bij Letadon een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels van de Website in Artikel 3 en andere Gebruikers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Website gerechtigd om kennis te nemen van de via de Website tussen Gebruikers uitgewisselde gegevens. De Website werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.
4.3 
Om oplichting, fraude te voorkomen en om voor persoonlijke gegevens te zorgen, hebben we het recht om telefoonnummers, e-mailadressen en websitelinks in berichten en profielbeschrijvingen te censureren.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 
Letadon spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
5.2 
Letadon is niet aansprakelijk voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid en het gebruik van de Website.
5.3 
Letadon is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van profielen van Gebruikers. De inhoud hiervan geeft de mening weer van Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen betaalde entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn in die gevallen niet mogelijk.
5.4 
Letadon is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website.

Artikel 6: Content

6.1 
De inhoud van de Website bestaat uit Profielen, bijdragen van Gebruikers en Entertainmentprofielen en advertenties.
6.2 
Letadon heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren.
6.3 
Letadon controleert niet de bijdragen die Gebruikers en Entertainmentprofielen uitwisselen.
6.4 
Letadon controleert niet de inhoud of juistheid van externe links (advertenties).
6.5 
Bij vermoeden van overtreding van de wet door Gebruiker zal Letadon de desbetreffende uitingen en het desbetreffende Profiel verwijderen en zich inspannen om herhaling hiervan te voorkomen.
6.6 
Letadon gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar de Website. Deze derden zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van hun website en de wijze waarop zij Gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website sturen.
6.7 
De Website is geen onderdeel van de Match Group en valt ook niet onder het beheer van de Match Group

Artikel 7: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

7.1 
Letadon besteedt zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers en deelt deze niet met derden tenzij Letadon op grond een wettelijke bepaling daartoe wordt verplicht. Zie uitgebreid hierover het privacy statement op de Website.
7.2 
Tijdens het bezoek aan en het gebruik van de Website wordt er informatie van Gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en het gebruik van de Website. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen die Letadon noodzakelijk acht.
7.3 
Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op Gebruiker. Letadon behoudt zich het recht voor alle geleden schade en gerechterlijke en buitengerechtelijke kosten op Gebruiker te verhalen.

Artikel 8: Klachtenafhandelingen

8.1 
Alle klachten in verband met het gebruik van de Website, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Letadon serieus in behandeling worden genomen.
8.2 
Gebruiker dient een klacht schriftelijk via e-mail bij Letadon kenbaar te maken.
8.3 
Letadon zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Letadon zal Gebruiker hierover schriftelijk via e-mail berichten

Artikel 9: Gebruikersgeschillen

9.1 
Letadon is niet betrokken bij communicatie tussen Gebruikers onderling. Gebruiker vrijwaart Letadon van elke vorm van directe of indirecte schade als gevolg van communicatie tussen Gebruiker en een of meer Profielen.

Artikel 10: Intellectuele eigendommen

10.1 
Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Letadon of diens licentiegevers.
10.2 
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Letadon worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Letadon of haar licentiegevers.
10.3 
Voor zover Gebruiker teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Letadon toestuurt of op de Website achterlaat, draagt Gebruiker alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Letadon en vrijwaart Letadon derhalve van aanspraken van derden. Letadon is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.
10.4 
Mocht Letadon op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of van (vermeend) inbreuk makende links op de Website dan heeft Letadon het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 11: Beëindiging

11.1 
De overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de diensten van de Website tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De Gebruiker heeft het recht om op ieder gewenst moment het gebruik van de Dienst te beëindigen en het account te verwijderen.
11.2 
De Gebruiker heeft het recht om zijn account te deactiveren. Indien de Gebruiker het account deactiveert, heeft hij geen toegang meer tot het account en is hij niet in staat om nieuwe berichten te ontvangen. De optie om het aankoopbedrag van aangekochte tokens terug te krijgen, staat uitgelegd in Artikel 12.
11.3 
De Gebruiker kan ook een GDPR-verzoek indienen. Dit verzoek dient per e-mail te worden verstuurd. Na verwijdering van het account, worden alle data en berichten permanent verwijderd. De gebruiker kan daarom geen aanspraak meer maken op openstaande kredieten of terugbetalingen.

Artikel 12: Bedenktermijn

12.1 
De Gebruiker heeft het recht om de aankoop van tokens die middels een Token Pack zijn aangeschaft binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren (het herroepingsrecht). Indien de gebruiker van de aangeschafte tokens en de daaraan verbonden diensten binnen deze 14 dagen gebruikmaakt, vervalt het herroepingsrecht. Restituties worden binnen 14 dagen nadat de gebruiker kenbaar heeft gemaakt van het herroepingsrecht gebruik te willen maken via Bankoverschrijving teruggestort. De Gebruiker dient in deze gevallen altijd een bankrekeningnummer door te geven.
12.2 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Gebruiker ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om zijn aankoop te herroepen.
12.3 
De gebruiker kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.
12.4 
Als Gebruiker heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt hij een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
12.5 
Conform de wetgeving kan het zo zijn dat de Gebruiker een waardecompensatie is verschuldigd, indien de Gebruiker toch gebruik heeft gemaakt van de betaalde diensten dan komt de Gebruiker zijn/haar recht tot herroeping te vervallen. Gebaseerd op het aantal tot stand gekomen contacten wordt de hoogte van de waardecompensatie bepaald. Hierbij is de waardecompensatie begrensd op maximaal driekwart van de kosten van de meestgekozen token pack, dit zal verrekend worden met de som van het te herroepen bedrag.

Artikel 13: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

13.1 
Letadon heeft het recht om de (gepubliceerde) prijzen voor het gebruik van de Website, evenals de aard en inhoud van het gebruik van de Website, op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken.
13.2 
Letadon informeert Gebruiker niet actief over wijzigingen in de algemene voorwaarden. Gebruiker dient derhalve zelf regelmatig na te gaan of hij akkoord is met de actuele algemene voorwaarden. Indien Gebruiker de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft Gebruiker daarmee aan met de wijziging(en) in te stemmen en deze te hebben aanvaard.
13.3 
Letadon is niet aansprakelijkheid voor eventuele (directe en indirecte) schade gevolgen die voortvloeit uit wijzigingen aan de Website en in het gebruik daarvan.
13.4 
Alle geschillen die tussen Gebruiker en Letadon ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Privacybeleid

    

Deze website wordt geëxploiteerd door GWA Limited. Op deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. GWA Limited acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. GWA Limited houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit betekent dat wij bij onze verwerking rekening houden aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Naar boven

Vastleggen en verwerking van gegevens:

De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van GWA Limited te vallen. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Naar boven

Gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw (profiel)foto's
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Seksuele voorkeur en interesse
Naar boven

Registreren:

Om volledig gebruik te kunnen maken van alle diensten dient u zich eerst te registreren. Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Naar boven

Toegang portaal:

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Naar boven

Betalingen:

Wanneer u bij ons een betaling doet, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Voor een goede afhandeling van de betaling maken wij gebruik van betaaldienstverleners die de betaling via een beveiligde omgeving voor u verzorgen. Wij vragen enkel de benodigde gegevens om de betaling uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Naar boven

Marketing:

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze gepersonaliseerde producten en diensten. Wij kunnen uw mening per e-mail vragen voor het vermakkelijken en verbeteren van diensten geleverd door GWA Limited.

Naar boven

Contactformulier:

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Consumenten hebben ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ volgens artikel 14 Verordening 524/2013. seksbuddy.nl neemt niet deel aan enige geschillenbeslechtingsprocedure van deze consumentenbemiddelingsinstantie.

Naar boven

Publicatie:

Bij gebruik van onze dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat zichtbaar zijn voor andere leden op de website:

 • Uw gebruikersnaam
 • Uw geslacht en leeftijd
 • Uw (profiel-) foto's
 • De door u zelf opgegeven informatie over uw interesses en sexuele voorkeuren
Naar boven

Avertenties:

Onze website kan advertenties vertonen.

Naar boven

Verstrekking aan derden:

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners gebruiken uw gegevens enkel voor de diensten van de website waaronder de afhandeling van de betalingen, het verzorgen van de emailservice en contentverwerking. Met ieder aparte partner is een aparte verwerkersovereenkomst afgesloten om afspraken te maken over de veiligheid en omgang van onze data.

Naar boven

Verwerkersovereenkomst met derden:

In de opgestelde verwerkersovereenkomst die GWA Limited met derden heeft afgesloten, zijn de volgende punten vastgelegd:

 • De doeleinden van de gegevensverwerkerking
 • Welke veiligheidsmaatregelen genomen worden tegen bescherming van uw persoonsgegevens
 • Het omgaan met de opslag van persoonsgegevens
 • De sub-verwerkers die ingeschakeld worden voor het verrichten van onze diensten

Wij hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden. Deze is integraal in ons privacy statement opgenomen, om aan de verantwoordingsplicht te voldoen. Deze verwerkersovereenkomst is enkel van toepassing wanneer we persoonsgegevens van onze leden verwerken. De verwerkersovereenkomst is automatisch van toepassing wanneer er geen bezwaar tegen deze voorwaarden worden gemaakt.

Naar boven

Geheimhouding en vertrouwelijkheid:

Op alle persoonsgegevens die onze partners van ons ontvangen en opgenomen zijn in de verwerkersovereenkomst rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Naar boven

Gebruik van Cookies:

GWA Limited maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door hierna een verder gebruik van de website vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij hebben afspraken gemaakt met derden die cookies plaatsen over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen.

Naar boven

Clickgedrag en Google Analytics:

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de website te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Wij maken daarnaast gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Naar boven

Beveiliging:

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
Naar boven

Bewaartermijnen:

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Uw gegevens worden ook bewaard voor statistische en datagedreven doeleinden. Uw gegevens worden maximaal twee jaar na registratie bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Naar boven

Websites van derden:

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Naar boven

Persoonlijk:

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer GWA Limited vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan GWA Limited het account beëindigen of opschorten.

Naar boven

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker GWA Limited direct op de hoogte brengen.

Naar boven

Gegevens van andere Gebruikers:

Het is de gebruiker niet toegestaan ​​de persoonlijke gegevens van derden waarover hij beschikt, te gebruiken via de Website voor welk doel dan ook, inclusief het doorgeven van deze informatie aan derden of het verzenden van mailings naar personen van wie Gebruiker via de website over informatie beschikt. Gebruiker stemt ermee in dat hij geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkdistributie van e-mail naar entertainmentprofielen zal verspreiden.

Naar boven

Wijzigingen privacy statement:

GWA Limited behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

GWA Limited is wettelijk verplicht om uw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten voor een strafrechtelijk onderzoek. Of aan het delen van gegevens met auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar schending van de persoonlijkheidsrechten.

Naar boven

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Voor vragen over dit privacy statement of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Naar boven

Ben jij minimaal 18 jaar & ga je akkoord met onze cookies en voorwaarden?

Welkom! Door op de onderstaande knop te drukken verklaar jij dat jij akkoord gaat met het volgende: Als je deze website wil bezoeken en/of gebruiken, in welke vorm dan ook, dan moet je leeftijd minimaal 18 jaar zijn. Deze website is met zorg ontwikkeld zodat je via jouw favoriete apparaat gebruik ervan kan maken. Als je problemen tegenkomt tijdens het gebruik van deze website, dan verzoeken we jou om contact op te nemen met onze klantenservice voor verdere hulp. Het primaire doel van deze website is entertainment. Als gebruiker kan je uitsluitend in contact komen met virtuele mannen en/of vrouwen (aangeduid a.d.h.v. dit symbool naast, onder of boven de gebruikersnaam: of ) voor seksueel contact. Via deze website is dus uitsluitend digitaal seksueel contact mogelijk. En dat kan plaatsvinden door (betaalde) berichten naar andere leden te sturen. Als je verder nog vragen hebt waar we jou mee kunnen helpen, dan horen wij dat graag! We hopen dat je geniet van onze dienst en in contact komt met de persoon en/of personen waar je naar zoekt. Veel plezier!